به منظور ثبت شکایت از تمام واحدهای خدماتی فروشگاه اینترنتی تیک مد می توانید مراتب ثبت شکایتهای خود را با ما از طریق فرم زیر در میان گذاشته تا مراتب پیگیری آن توسط تیک مد تسهیل شود.